Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi

Poznaj sekrety Mikroskopowego Badania Żywej Kropli Krwi

Kontak z konsultantem
+48 605 630 560

Jak wygląda Badanie Żywej Kropli Krwi

pobranie - kropla krwi

Lekarz bezboleśnie nakłuwa palec i pobiera kro­plę krwi, którą umieszcza na szkiełku pod­sta­wowym. Aby zapo­biec przed­w­czes­nemu wysy­cha­niu, próbka jest przykry­wana szkiełkiem nakrywkowym.

Calivita - Badanie Krwi

Tak przy­go­towaną krew lekarz umieszczana pod spec­jal­nym mikroskopem. Jest to mikroskop, który umożli­wia bardzo duże pow­ięk­sze­nie, kilka­set razy więk­sze niż to uzyski­wane w zwykłym mikroskopie. Pon­adto jest to urządze­nie z ciem­nym polem widzenia. Mikroskopia w ciem­nym polu jest cza­sem nazy­wana “testem na żywych komórkach”.
Badanie Krwi - Calivita

Badana próbka zostaje oświ­et­lona stru­mie­niem światła pada­ją­cym równole­gle do szkiełka, na którym została umieszc­zona. Umożli­wia to lekar­zowi obserwację pod mikroskopem poszczegól­nych ele­men­tów żywej krwi.
Krew pod mikroskopemObraz z mikroskopu za pomocą kamery trans­mi­towany jest na ekran kom­put­era. W ten sposób również osoba pod­dana bada­niu ma możli­wość obser­wowa­nia obrazu włas­nej krwi. Ogląda fas­cynu­jący film, w którym wszys­tko się porusza, przepływa, wręcz tańczy, a każdy ruch, ksz­tałt i akty­wność, każda zmi­ana poszczegól­nych ele­men­tów świad­czą o proce­sach zachodzą­cych w orga­nizmie, o stanie naszego zdrowia.