Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi

Poznaj sekrety Mikroskopowego Badania Żywej Kropli Krwi

Kontak z konsultantem
+48 605 630 560

O Nas

Calivita Zielona Góra

W myśl zasady, że najlep­szym lekarst­wem jest pro­fi­lak­tyka, zajęliśmy się ochroną zdrowia na tym właśnie etapie, po to, aby wiedzieć jak zachować dobrą kondy­cję. Utrata zdrowia, doprowadze­nie do przewlekłych chorób wiąże się z wieloma ograniczeni­ami i cier­pi­e­niem. Niedo­puszcze­nie do zmian zwyrod­nieniowych poprawi jakość życia i ochroni przed bólem, który mógłby nadejść.

Na zdrowie wpływa wiele różnorod­nych ele­men­tów, takich jak emocje, stan ducha, ruch fizy­czny, praca i najważniejszy — sposób odży­wia­nia się.
Nie ulega wąt­pli­wości, że nasze poży­wie­nie, które powinno być źródłem energii i mate­ri­ałem do budowa­nia sil­nego ciała, coraz częś­ciej nie służy nam najlepiej i staje się przy­czyn± naszych niedo­ma­gań. Brakuje nam na co dzień wielu min­er­ałów, wit­a­min i innych wartoś­ciowych skład­ników. Niedobory te często prowadzi do zała­ma­nia się równowagi orga­nizmu.
Nie jest łatwo w dzisiejszych cza­sach nie korzys­tać z żywności przetwor­zonej prze­mysłowo. Jest ona powszech­nie dostępna, inten­sy­wnie reklam­owana, tania, smaczna, lecz niestety bardzo niskiej jakości. Sięgamy po nią, ponieważ oszczędza ona nasz czas.
Nasi przod­kowie nie znali ham­burg­erów i coli. Żywili się rośli­nami i chudym mięsem dzi­kich zwierz±t. Ich dieta była niezwykle uroz­maicona. Dzięki spoży­wa­niu pełnowartoś­ciowego poży­wienia nie cier­pieli z powodu chorób serca, raka, cukrzycy, nad­ciśnienia i innych chorób, które nas prześladują. Nasi pradzi­ad­owie nie siedzieli w samo­chodach za kierown­icą ze wspo­ma­ganym ukła­dem i automaty­czną skrzyni± biegów. I nie byli przykuci do fotela z widok­iem na ekran telewiz­ora lub kom­put­era. Byli w pełni akty­wni fizy­cznie i wolni od dłu­gotr­wałego stresu.
Jak wspom­nieliśmy, zaj­mu­jemy się ochroną zdrowia. Jedną z dziedzin naszej dzi­ałal­ności jest sprzedaż dodatków żywieniowych CaliVita Inter­na­tional w sys­temie mar­ketingu sieciowego.
Mamy duże doświad­cze­nie w stosowa­niu suple­men­tów. W indy­wid­u­al­nym doborze potrzeb­nych skład­ników pomaga także badanie żywej kro­pli krwi.

Prowadz­imy samodzielną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą i jesteśmy menagerami CaliVita International