Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi

Poznaj sekrety Mikroskopowego Badania Żywej Kropli Krwi

Kontak z konsultantem
+48 605 630 560

Siła Badania

Badanie Krwi lekarzMikroskopowe badanie żywej kro­pli krwi może dostar­czyć wielu infor­ma­cji, których nie poz­namy korzys­ta­jąc z szeregu zwykłych, trady­cyjnych badań. Badanie stanu krwi wykrywa pier­wsze oznaki chorób na długo przed pojaw­ie­niem się ich fizy­cznych objawów. Daje również możli­wości dzi­ała­nia prewen­cyjnego, które pozwala uniknąć zbliża­ją­cych się schorzeń. W mikroskopowym bada­niu żywej kro­pli krwi oce­nia się wiele ele­men­tów nie branych pod uwagę w innych bada­ni­ach. Na przykład zmi­any spowodowane uszkodzeni­ami wol­norod­nikowymi nie są możliwe do wykrycia w próbkach badanych stan­dar­d­owo, ponieważ delikatne struk­tury ery­tro­cytów ule­gają w nich zniek­sz­tałce­niu.
Mor­folo­gia krwi określa ilość białych krwinek odpowiedzial­nych, między innymi, za neu­tral­iza­cję wirusów, ale nie jest w stanie ocenić ich akty­wności, która decy­duje o sprawności sys­temu immunologicznego

W bada­niu żywej kro­pli krwi ważną infor­ma­cją jest sposób porusza­nia się leuko­cytów. Pozwala ona ocenić siłę układu immuno­log­icznego i ten­dencje do wys­tąpi­enia chorób związanych z obniżoną odpornoś­cią, w tym chorób nowot­worowych.
Rutynowe badanie wykaże pod­wyżs­zony poziom cho­les­terolu, nato­mi­ast przewaga bada­nia żywej kro­pli krwi polega na tym, że można zaob­ser­wować pier­wsze krysz­tały cho­les­terolu zanim praw­idłowy poziom cho­les­terolu zostanie przekroc­zony. Obec­ność takich krysz­tałów wskazuje na wysokie praw­dopodobieństwo roz­woju miażdżycy. Z dużym wyprzedze­niem można także stwierdzić ryzyko wys­tąpi­enia zawału serca czy zatorów żył.